شماره صفحه: 312

ترتیب نزول: 45

سال نزول: قبل از هجرت

تعداد آیات: 135

تعداد حروف: 5399

شماره سوره: 20

محل نزول: مکه

جزء: 16

تعداد کلمات: 1534

تعداد لفظ الله: 7

معانی سوره: طه یکی از حروف رمزی قرآن است و مفسران می گویند این کلمه را با شخص پیامبر تطبیق می کنند و یا یکی از القاب و نام های آن بزرگوار است.

نام های دیگر سوره: الکلیم (تکلم کنند) و از القاب حضرت موسی (ع) است.

ویژگی سوره: داستان مشروح حضرت موسی (ع)، ماجرای ساحران، داستان گوساله سامری و گوساله پرستی، ماجرای غرق شدن فرعون.

موضوعات کلی سوره: اعتدال و میانه روی در همه چیز- عظمت قرآن و حقایق آن- مناجات حضرت موسی (ع)- سرگذشت آدم و حوا- مسایل توحید- شفاعت- ارسال رسل و تنزیل کتاب آسمانی.