♥شناسنامه سوره لقمان♥

سی و یکمین سوره

ترتیب نزول : 57

محل نزول : مکه مکرمه

تعداد آیات : 34

تعداد کلمات : 550

تعداد حروف : 2171

تعداد لفظ الله : 33

معانی سوره:
نام یکی از بندگان عالم پروردگار

ویژگی سوره :دارای پنج علم از علوم خداوند :( هنگامه رستاخیز – نزول باران – آنچه در رحم مادران است –
سرنوشت فردی انسان – چگونگی و محل موت هر انسان).

موضوعات کلی سوره:عظمت و اهمیت قرآن – مواعظ و نصایح آموزنده –
حقوق والدین –وسعت جهان – خداشناسی.