شماره صفحه: 342

ترتیب نزول: 74

سال نزول: قبل از هجرت

تعداد آیات: 118

تعداد حروف: 4486

شماره سوره: 23

محل نزول: مکه

جزء: 18

تعداد کلمات: 1055

تعداد لفظ الله: 14

معانی سوره: چون این سوره با کلمه مؤمنون آغاز می شود می توان گفت این سوره یکی از مقدس ترین و پرمعناترین کلمات و عناوین این سوره است.


موضوعات کلی سوره: اوصاف مؤمنان و علایم و نشانه های ایمان- خلقت انسان- نزول باران- نعمت های خداوند در مورد استفاده از حیوانات و چهارپایان- داستان حضرت نوح و حضرت موسی (ع)- معاد و رستاخیز- جهان بینی توحیدی.