♥♥شناسنامه سوره عنکبوت♥♥


ترتیب نزول : 85 


محل نزول : مکه مکرمه 


تعداد آیات : 69 


تعداد کلمات : 983 


تعداد حروف : 4321 


تعداد لفظ . الله : 43 


معانی سوره: نام حیوان ضعیف و ناتوان خداوند به نام عنکبوت است. 

ویژگی سوره : این سوره دارای نکات اخلاقی و اجتماعی فراوان است. 


موضوعات کلی سوره : قانون ابتلاء و آزمایش عمومی – درسهایی از توحید

و خداشناسی – سرگذشت قارون و هامان و فرعون –

شیوه مجادله با دشمن – حتمی و همگانی بودن مرگ –

روزی انسان – زندگی دنیوی.