¤شناسنامه سوره قصص¤

شماره صفحه: 385

ترتیب نزول: 49

سال نزول: قبل از هجرت

تعداد آیات: 88

تعداد حروف: 5933

شماره سوره: 28

محل نزول: مکه

جزء: 20

تعداد کلمات: 1443

تعداد لفظ الله: 28

معانی سوره: سوره قصص جمع قصه و به معنای داستان است.

نام های دیگر سوره: موسی و فرعون

ویژگی سوره: ارتباط با دو سوره پیشین خود یعنی نمل و شعرا
که هر سه با حروف مقطعه تقریباً مشترک آغاز می شوند
و دارای داستان های آموزنده می باشد.

موضوعات کلی سوره: داستان های موسی و شعیب، حضرت موسی
و برادران هارون و قارون- بشارت به رسول خدا-
وعده فتح و پیروزی- پاداش اعمال نیک.