★شناسنامه سوره سجده★

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 415

شماره سوره: 32

ترتیب نزول: 75

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 21

تعداد آیات: 30

تعداد کلمات: 375

تعداد حروف: 1564

تعداد لفظ الله: 2

معانی سوره: در این سوره ( آیه 15 ) را هر کسی بخواند و یا بشنود
سجده بر او واجب می‏شود لذا این سوره بنام سجده نام نهاده‏اند.

نامهای دیگر سوره: مضاجح جمع( مضجع )بمعنای محل خواب

ویژگی سوره: این سوره از سوره های عزائم قرآن است
( برای هر خواننده و شنونده سجده واجب است )

 موضوعات کلی سوره: قرآن معجزه الهی است، خلقت زمینی و آسمان –
خلقت انسان و ماده اولیه خلقت – تقسیم انسانها به دو گروه متفاوت
( مومنان و فاسقان )