♥♡شناسنامه سوره شعراء♥♡

شماره صفحه: 367

ترتیب نزول: 47

سال نزول: قبل از هجرت

تعداد آیات: 227

تعداد حروف: 5630

شماره سوره: 26

محل نزول: مکه

جزء: 19

تعداد کلمات: 1223

تعداد لفظ الله: 14

معانی سوره: شعرا جمع شاعر است

نام های دیگر سوره: طسم (کلمات رمزی قرآن)- جامعه

ویژگی سوره: داستان های عبرت انگیز حضرت ابراهیم
موسی، نوح، صالح، هود (ع).

موضوعات کلی سوره: داستان مشروح حضرت موسی (ع) و هارون با
فرعون و جریان بنی اسرائیل- داستان حضرت ابراهیم با پدر خوانده اش-
داستان حضرت نوح با قوم خود، داستان حضرت صالح با قوم ثمود-
داستان حضرت هود با قوم عاد- داستان حضرت لوط- عظمت آیات قرآن.