★¸¸.•شناسنامه سوره یوسف★¸¸.•

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 235

شماره سوره: 12

ترتیب نزول: 53                                                                       

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 12

تعداد آیات: 111

تعداد کلمات: 1795

تعداد حروف: 7305

تعداد لفظ الله: 45

معانی سوره: نام یکی از پیامبران بزرگ خدا یعنی یوسف است.

نامهای دیگر سوره: احسن القصص.

ویژگی سوره: داستان شیرین و آموزنده پیامبر بزرگ الهی حضرت یوسف ( ع ) 

موضوعات کلی سوره: تشریح کامل داستان حضرت یوسف (ع) و سرگذشت او
با پدرش- سختیها و شداید چهل ساله حضرت یوسف –
مقاومت و تقوای حضرت یوسف (ع)