نام: قرآن

شهرت: فرقان

 محل تولد: غار حراء

شماره شناسنامه:1

 فرستنده: الله

گیرنده:محمد امین

ملکه وحی: جبرائیل

تعداد سوره:114

تعداد آیه: 6666

تعداد کلمات:77807

تعداد حروف: 322374

 تعداد نقطه های قرآن:156081

کلمه ای که قرآن را نصف میکندودر وسط قرآن قرار دارد : کلمه وَلیَتَلَطُف که از آیه 19 سوره کهف شروع می شود .

نام شش پدرو پسر که پیامبر بودند ودر قرآن آمده است: اسماعیل بن ابراهیم(ع)؛اسحق بن ابراهیم(ع)؛یعقوب بن اسحق(ع)؛یوسف بن یعقوب(ع)؛سلیمان بن داود(ع)؛یحیی بن زکریا(ع)

دو آیه که در آن 14 اسم از اسامی خداوند آمده: دوآیه آخر سوره حشر

 درکدام سوره لفظ جلاله و الله است: سوره مجادله

تعداد جزء: 30

تعداد حزب:120

اولین سوره نازل شده: علق

آخرین سوره نازل شده: فتح

بزرگترین سوره: بقره
کوچکترین سوره: کوثر

قلب قرآن: یس

عروس قرآن: الرحمن

تعداد سوره های مکی:86

تعداد سوره های مدنی : 28
مدت نزول: 23 سال

اولین گرد آورنده قرآن: امیرالمومنین علی ( علیه السلام )

سوره ای که بسم الله ندارد: توبه

نخستین چاپ قرآن در دنیا: در پطرزبورگ 1382 میلادی

 نخستین چاپ قرآن در ایران:در تبریز 1244 هجری قمری