شماره صفحه: 332

ترتیب نزول: 103

سال نزول: قبل و بعد از هجرت

تعداد آیات: 78

تعداد حروف: 5315

شماره سوره: 22

محل نزول: مکه- مدینه

جزء: 17

تعداد کلمات: 1282

تعداد لفظ الله: 76

معانی سوره: به جهت اهمیت موضوع حج این سوره را با این نام می شناسند. (آیات 25 تا 37)

موضوعات کلی سوره: زلزله وحشت انگیز روز قیامت- مسایل معاد- خلقت انسان بحث و مجادله کفار- داستان حضرت ابراهیم (ع)- مسایل هجرت دفاع و جهاد- حاکمیت مطلق خدا- تشریع قاعده (لاحرج) در اسلام.