✿شناسنامه سوره نحل✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 267

شماره سوره: 16

ترتیب نزول: 70                                                                         

محل نزول: مکه - مدینه

سال نزول: قبل از هجرت                            

جزء: 14

تعداد آیات: 128

تعداد کلمات: 1851

تعداد حروف: 7838

تعداد لفظ الله: 88

معانی سوره: نحل به معنی زنبور عسل است (آیه 86)

نامهای دیگر سوره: نعم ( نعمت الهی)

ویژگی سوره: ضمن داستان زنبور عسل آغاز و فرجام این سوره این است
که خداوند هم قهار است ( صاحب عذاب و عقوبیت )
و هم رحمان است( صاحب رحمت و نعمت )

موضوعات کلی سوره: داستان زنبور عسل- یادآوری مکرر
از نعمتهای سرشار خداوند- مباحث خداشناسی وحدانیت –
مساله معاد بهشت و جهنم، مساله هجرت و جهاد-
داستان دختر کشی اعراب جاهل- از سوره‏ های سوگنددار ( آیه 56 ).