شماره صفحه: 305

ترتیب نزول: 44

سال نزول: قبل از هجرت

تعداد آیات: 98

تعداد حروف: 3935

شماره سوره: 19

محل نزول: مکه

جزء: 16

تعداد کلمات: 972

تعداد لفظ الله: 9

معانی سوره: بنام زنی بسیار باتقوا، مطهر و شایسته حضرت مریم (دختر عمران و مادر حضرت عیسی (ع))

نام های دیگر سوره: کهیعص که به طور اختصار (که‍) می نامند.

ویژگی سوره: خداوند داستان پاکی و طهارت مقام و عظمت یک زن (مادر حضرت عیسی (ع)) را بازگو می کند، از سوره های دارای سوگند است (آیه 86)

موضوعات کلی سوره: داستان دو پیامبر بزرگ خدا (زکریا و فرزندش یحیی)- داستان حضرت ابراهیم مناظره و محابه او با پدر خوانده اش- یادی از پیامبران بزرگ خدا مانند آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، ادریس، یعقوب، موسی، هارون (ع).