✿شناسنامه سوره حجر✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 262

شماره سوره: 15

ترتیب نزول: 54                                                                         

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 14

تعداد آیات: 99

تعداد کلمات: 658

تعداد حروف: 2881

تعداد لفظ الله: 3

معانی سوره: نام این سوره از داستان اصحاف حجر گرفته شده است.ویژگی سوره: داستان قوم حجر را بطور شفاف بازگو می‏کند( آیه 80 تا84 )

موضوعات کلی سوره: گزارش داستان هولناک و عبرت انگیز قوم حجر-
نقل داستان حضرت ابراهیم(ع) و حضرت لوط(ع)- داستان ابلیس-
پاداش نیکان و کیفر بدکاران، رسالت یعنی دعوت علنی پیامبر.