·٠•♥•٠·شناسنامه سوره اسراء·٠•♥•٠·

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 282

شماره سوره: 17

ترتیب نزول: 50                                                                         

محل نزول: مکه - مدینه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 15

تعداد آیات: 111

تعداد کلمات: 1560

تعداد حروف: 644

تعداد لفظ الله: 11

معانی سوره: اسراء از ریشه (سری) به معنای سیر و حرکت شبانه است.

نامهای دیگر سوره: سبحان یعنی سوره تقدیس و تنزیه خدا –

بنی اسرائیل – ( داستان عبرت انگیز بنی اسرائیل ).

ویژگی سوره: داستان پر ماجرا و عبرت انگیز حضرت موسی (ع)

با فرعون و بنی اسرائیل.  

موضوعات کلی سوره: حکم زنا، حرمت قتل و آدم کشی و قصاص

برای ولی مقتول، اوقات نماز، درسهایی از توحید و خداشناسی –

مساله معاد و رستاخیز – مساله معراج پیامبر مبدا و مقصد معراج –

حرکت زمان و گردش شب و روز.