**شناسنامه سوره رعد**

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 249

شماره سوره: 13

ترتیب نزول:98                                                                          

محل نزول: مدینه - مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 13

تعداد آیات: 43

تعداد کلمات: 854

تعداد حروف: 3541

تعداد لفظ الله: 35

معانی سوره: رعد یعنی غرش آسمان و یکی از تحولات جوی است.
ویژگی سوره: از ویژگی مهم این سوره واداشتن انسان به تفکر و اندیشه
و تعمق و تدبیر به پدیده‏های مهم جوی و پی‏بردن به اسرار نهفته در جهان طبیعت.

موضوعات کلی سوره: بحث محوری در مورد توحید- بحث علوم طبیعی
و تشریح جهان خلقت- شرح نعمتهای الهی- بحث پدیده‏های طبیعی مهم جوی-
بحث دلائل توحید و وجود خدا- مسائل معاد و رستاخیز و درسهای اخلاق.