✿شناسنامه سوره نساء✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 77

شماره سوره: 4

ترتیب نزول:92                                                                          

محل نزول: مدینه

سال نزول: بعد از هجرت                           

جزء: 4

تعداد آیات: 176

تعداد کلمات: 3764

تعداد حروف: 16328

تعداد لفظ الله: 237

معانی سوره: نساء به معنی زنان است و اکثر احکام فقهی
مربوط به زنان در این سوره آمده است.

ویژگی سوره: احکام مربوط به زنان و احکام فقهی
– دارای یک آیه سوگند ( آیه 65 )

موضوعات کلی سوره: محور اصلی و زمینه کلی این سوره
تشریع و قانونگذاری مخصوصا در مورد زنان است.