✿•٠•˙شناسنامه سوره مائده•٠•˙✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 106 

شماره سوره: 5

ترتیب نزول:112                                                                        

محل نزول: مدینه

سال نزول: بعد از هجرت                           

جزء: 5

تعداد آیات: 120

تعداد کلمات: 2842

تعداد حروف: 12207

تعداد لفظ الله: 151

معانی سوره: مائده یعنی غذای گوارا و لذیذ آسمانی

نامهای دیگر سوره: عقود - منقده

ویژگی سوره: تاکید وفا به عهد و پیمانها و پایبندی به قرارها

موضوعات کلی سوره: تشریع قانونگذاری و احکام فقهی
وفای به عهد و پیمان، مساله امامت و ولایت