***شناسنامه سوره توبه***

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 187

شماره سوره: 9

ترتیب نزول:113                                                                        

محل نزول: مدینه

سال نزول: بعد از هجرت                            

جزء: 9

تعداد آیات: 129

تعداد کلمات: 2506

تعداد حروف: 11116

تعداد لفظ الله: 178

معانی سوره: توبه یعنی بازگشت از گناه

نامهای دیگر سوره: برائت ( تبرئه ) – فاضحه ( افشا کننده ) –
مخزبه ( ذلت و خواری ) – سیف ( شمشیر )

 ویژگی سوره: تنها سوره بدون بسم الله قرآن می‏باشد.
جریان پذیرفته شدگان توبه باران. 

موضوعات کلی سوره: مسائل مهم سیاسی برائت و دوری از مشرکین –
رحمت و الطاف و عنایات الهی – جریان جنگ تبوک – افشای منافقین –
دعوت مسلمین – حفظ اتحاد – داستان آموزنده مسجد ضرار.