✿شناسنامه سوره انفال✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 177

شماره سوره: 8

ترتیب نزول:88                                                                          

محل نزول: مدینه

سال نزول: بعد از هجرت                           

جزء: 8

تعداد آیات: 75

تعداد کلمات: 1244

تعداد حروف: 5388

تعداد لفظ الله: 90

معانی سوره: انفال یعنی ثروت‏های عمومی

نامهای دیگر سوره: بدر

ویژگی سوره: این سوره در جریان جنگ بدر نازل شده
و همچنین محتوای این سوره بر مبنای وحدت ملی
و به هم پیوستگی مسلمین تاکید دارد. 

موضوعات کلی سوره: دارای دو حکم مهم حکومتی می باشد
یکی انفال و ثروتهای مالی و دوم حکم خمس اموال و غنایم
و موارد مصرف آنها و موضوعات دیگری از جمله ایجاد صلح و آشتی
در میان مسلمانان و علائم و تشابه‏ های مومن