✿شناسنامه سوره انعام✿
شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 128 

شماره سوره: 6

ترتیب نزول:55                                                                          

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 6

تعداد آیات: 165

تعداد کلمات: 3059

تعداد حروف: 12727

تعداد لفظ الله: 89

معانی سوره: انعام به معنی احشام و چهارپایان است

ویژگی سوره: این سوره با تشریفات خاص و با مشایعت فرشتگان الهی
و با تعظیم و تجلیل فراوان بر پیامبر نازل شده است  

موضوعات کلی سوره: احکام فقهی مربوط به حرمت گوشت حیوانات
– خداشناسی – دعوت به اصول سه گانه توحید – نبوت و معاد