✿شناسنامه سوره اعراف✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 151

شماره سوره: 7

ترتیب نزول:39                                                                          

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 7

تعداد آیات: 206

تعداد کلمات: 3346

تعداد حروف: 14437

تعداد لفظ الله: 62

معانی سوره: اعراف از کلمه ( عرف ) ریشه گرفته است و عرف به معنی جایگاه مرتفع و بلندی را گویند.

ویژگی سوره: داستان اعراف و اصحاف. و داستان حضرت آدم،
ابلیس و سرگذشت آموزنده ملل و اقوام گذشته از ویژگیهای مهم این سوره است.

موضوعات کلی سوره: فرمان به اطاعت از اوامر الهی –دعوت به توبه و ندامت – قرآن شناسی – عهد و پیمان خدا با انسان – تدبیر و تفکر در جهان – پاکیزگی و نظافت