✿شناسنامه سوره آل عمران✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 50 

شماره سوره: 3

ترتیب نزول:89                                                                          

محل نزول: مدینه

سال نزول: بعد از هجرت                            

جزء: 3

تعداد آیات: 200

تعداد کلمات: 3588

تعداد حروف: 14584

تعداد لفظ الله: 211

معانی سوره: نام عمران در مورد دو نفر از اجداد پیامبران پیشین
یکی جد حضرت عیسی (پدر حضرت مریم) و دومی پدرحضرت موسی(ع)

نامهای دیگر سوره: طیبه

ویژگی سوره: شرح جریان سه ولادت حضرت یحیی (ع)
حضرت مریم (ع)، حضرت عیسی (ع) 

موضوعات کلی سوره: مردم شناسی و جامعه شناسی